algemene voorwaarden

Artikel 1. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst

1.1 Een overeenkomst tussen Willems Rijopleidingen en een cursist komt tot stand door het
het ondertekenen door de cursist van een inschrijfformulier welke aan de cursist door
een vertegenwoordiger van Willems Rijopleidingen overhandigd zal worden. Na het
ondertekenen van een inschrijfformulier heeft de cursist een bedenktijd van 14 dagen.

1.2 De duur van de overeenkomst wordt bepaald door de aard van de rijopleiding
, dan wel de omstandigheden van het geval.

1.3 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk bij overlijden van de
cursist, dan wel op medische gronden wanneer in alle redelijkheid niet van de cursist verlangd kan worden de opleiding voort te zetten, dit zal bevestigd moeten worden door
middel van een schriftelijke medische verklaring van de behandelende arts.

1.4 Ontbinding van de overeenkomst zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling
vereist is, is mogelijk indien: de cursist in staat van faillissement verkeert, er (voorlopige)
surséance van betaling is aangevraagd dan wel een verzoek tot schuldsanering is
ingediend, of indien de cursist de beschikking verliest over (een deel van) zijn vermogen.
als dan zijn alle kosten voor de resterende periode van de rijopleiding direct opeisbaar
zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is.

1.5 Opzegging van de overeenkomst tussen de cursist en Willems Rijopleidingen als gevolg
van de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 1.4 dient schriftelijk te geschieden met
inachtneming van een termijn van dertig dagen.

1.6 Het lespakket is 1 jaar geldig vanaf het moment van ondertekening van het
inschrijfformulier. Tussentijds stopzetten van de rijopleiding kan alleen in uitzonderlijke
gevallen en dient altijd in overleg met de directie plaats te vinden. Hervatten van de
opleiding kan binnen 1 jaar na datum van inschrijving.

Artikel 2. Verhindering en ziekte van de cursist

2.1 Ingeval de cursist verhinderd is, dient hij dat tenminste 48 uur voor aanvang
van de geplande rijopleiding telefonisch aan Willems Rijopleidingen mede te delen, op
straffe van het door Willems Rijopleidingen volledig in rekening brengen van het bedrag
dat voor dat onderdeel van de rijopleiding verschuldigd is.

2.2 Ingeval van ziekte dient de cursist dat op de eerste ziektedag voor 07:00 uur
telefonisch aan Willems Rijopleidingen mede te delen.

2.3 Ingeval de cursist gebruik maakt van een pakket en zich de situatie voordoet zoals
hierboven onder 2.1 en 2.2 genoemd, zal Willems Rijopleidingen de afgezegde of
verzuimde lessen in mindering kunnen brengen op het pakket.

2.4 Ingeval er bij de instructeur een ernstig vermoeden bestaat dat de cursist onder invloed
is van alcohol of drugs zal de instructeur de rijles afbreken dan wel niet aan laten,
op straffe van het door Willems Rijopleidingen volledig in rekening brengen van het
bedrag dat voor (dat onderdeel van) de rijopleiding verschuldigd is.

Artikel 3. Tarieven

3.1 De tarieven door de cursist aan Willems Rijopleidingen verschuldigd, worden
bekendgemaakt door middel van de daartoe opgestelde meest recente prijslijsten.

3.2 Over de door de cursist aan Willems Rijopleidingen te betalen tarieven worden BTW en
andere van overheidswege te betalen heffingen berekend.

3.3 De hiervoor onder 3.1 bedoelde prijslijsten liggen ter inzage op de vestigingsplaats van
Willems Rijopleidingen.

3.4 Al hetgeen is bepaald in de hierboven bedoelde prijslijsten laat al het overig bepaalde
in deze algemene voorwaarden onverlet.

3.5 1 les is 50 minuten.

Artikel 4. Betaling

4.1 Alle tarieven zijn verschuldigd vanaf het moment van het aangaan van een
overeenkomst tussen de cursist en Willems Rijopleidingen.

4.2 Indien de cursist ervoor kiest om in 2 termijnen te betalen, dient de eerste
termijn binnen 8 dagen te worden voldaan. De tweede termijn binnen 21 dagen na
het verstrijken van de eerste termijn. Bij betaling in termijnen wordt 15,- euro per termijn
aan administratiekosten in rekening gebracht.

4.3 Betaling van de door de cursist aan Willems Rijopleidingen verschuldigde bedragen
dient altijd 8 dagen na datum van de factuur te geschieden.

4.4 Ingeval een cursist/opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door
Willems Rijopleidingen aan cursist/opdrachtgever in rekening gebrachte
bedragen, dan is de cursist/opdrachtgever aan Willems Rijopleidingen
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt voor
de cursist;
Voor zover de cursist niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
Willems Rijopleidingen aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal
toegestane vergoeding terzake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in
en wordt berekend conform besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten,
voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na
aanmaning binnen 8 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van de
aanmaning door Willems Rijopleidingen wordt voldaan.
En het navolgende geldt voor de opdrachtgever;

Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf
maakt Willems Rijopleidingen aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke
(incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4BW en
in afwijking van het besluit buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan
worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 25% van zijn totaal openstaande
hoofdsom met een minimum van 100,- euro voor iedere gedeeltelijke of volledig
onbetaald gelaten factuur.

4.5 Losse lessen of lessen buiten het pakket dienen voor aanvang van de les
voldaan te zijn.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Willems Rijopleidingen is niet aansprakelijk voor de schade geleden door de cursist,
ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst tenzij de schade zijn oorzaak
vindt in grove nalatigheid of schuld aan de zijde van Willems Rijopleidingen.

5.2 Willems Rijopleidingen is niet aansprakelijk voor schade geleden door de cursist
als gevolg van het niet naleven van de door (medewerkers van)
Willems Rijopleidingen gegeven aanwijzingen of gestelde regels bij de uitvoering
van de overeenkomst.

5.3 Willems Rijopleidingen is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit
lichamelijke gebreken welke de cursist niet tijdig kenbaar maakt aan
(medewerkers van) Willems Rijopleidingen.

5.4 Willems Rijopleidingen is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het
verlies van geld of goederen tijdens de uitvoer van de overeenkomst.

5.5 Elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit een overeenkomst gesloten tussen de
cursist/opdrachtgever en Willems Rijopleidingen wordt beperkt tot het maximum
bedrag hetgeen de aansprakelijkheidsverzekering van Willems Rijopleidingen in
voorkomend geval uitkeert.

Artikel 6. Verplichtingen van de autorijschool

6.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurcertificaat’.

6.2 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de leerling de examenkosten betaald heeft.

6.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

6.4 De rijles wordt volledig benut door de leerling.

6.5 Willems Rijopleidingen heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor men ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

6.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 7. Verplichtingen van de leerling

7.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

7.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

7.3 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

7.4 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 7.3 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

7.5 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 7.3 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 8. Rijexamens

8.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

Artikel 9. Vrijwaring

9.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

  • De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
  • Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
  • Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  • Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

9.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 10. Klachten

10.1 De cursist dient elke klacht altijd in eerste instantie schriftelijk in te dienen bij
Willems Rijopleidingen.

10.2 Willems Rijopleidingen zal de schriftelijk ingediende klacht zo spoedig mogelijk in
behandeling nemen. De klacht zal in elk geval binnen 30 dagen na ontvangst in
behandeling genomen en afgehandeld worden. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
Willems Rijopleidingen de cursist binnen deze termijn kenbaar maken binnen welke
termijn de klacht alsnog inhoudelijk zal worden beantwoord.

10.3 Willems Rijopleidingen bewaart eventuele klachten 12 maanden.

10.4 Al onze klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Scroll naar top